Ndërtimi dhe Materialet
Instalimet e tokëzimit dhe Rrufepritësit

 
 

Instalimi i tokëzimit dhe rrufepritësit përbëhet prej:
            - Përcjellësve pranues, të cilët janë të vendosur në kulm
            - Përcjellësve rënës,
            - Kutive për testim,
            - Përcjellësit në tokë dhe
            - Tokëzuesit 

Si përcjellës pranues është paraparë shiriti  nga qeliku i zinkuar Fe-Zn 20x3 mm dhe ulluqet horizuntal në kulm.Shiriti përforcohet përmes mbajtëseve të rrufepritësit në kulm të cilat ndodhen në distancë 1m nga njëra tjetra.

Përcjellësit rënës janë nga kulmi deri te kutitë për testim që bëhen me shirit Fe-Zn 20x3 mm që vendosen në shtylla sipas vizatimit në projekt gjatë ndërtimit të objektit.

 

 

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com