Ndërtimi dhe Materialet
Punimi i tabelave elektrike shpërndarëse

 
 

Punimi i mbrojtjes nga tensioni i lartë i prekjes është paraparë me sistemin e zeroimit. Në kabllo është paraparë përquesi mbrojtës me ngjyrë gjelbërt-verdhë(Y) e cila lidhet në pjesën përkatëse të prizës.

Diku para ormanit shpërndarës parashihet zbarra për barazimin e potencialit e cila është e lidhur për tokëzuesin e rrufepritësit me tokëzim në themel.Në KKSH  nevojitet që të lidhet,zbarra e përquesit neutral(N) me zbarrën mbrojtëse e cila është e lidhur direkt në kutinë për barazimin e potencialit.Në kutinë për barazimin e potencialit lidhen të gjitha pjesët kontaktuese metalike,siq janë:gypat e ujësjellësit,kanalizimit dhe nxemjes qëndrore,PTT ormani, kutinë për kyqjen e kabllit(KKK),KKSH dhe TV antenën.

 

 

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com