Ndërtimi dhe Materialet
Instalimet e Telefonisë dhe Rrjetës së Kompjuterit

 

Ky objekt,sipas normave duhet të kyçet në rrjetën e PTT-së përmes kabllos nëntokësor, ndërsa në objekt bëhet shpërndarja kabllovike e brendëshme.

Në rastin tonë koncentrimi i linjave instaluese dhe shpërndarja e brendëshme kabllovike bëhet në të njëjtin vend në kuadrin e telefonisë  KT (kuadrin për lidhje), i vendosur në korridor dhe i mbyllur me qelës.

Kuadri i telefonisë vendoset në hapësirën e korridorit si në vizatim. 

Linjat instaluese për shpërndarjen kabllovike të brendëshme duhet të shënohen sipas normave. Duhet saktë të shenohet se cilës banesë ose lokal i përket linja intaluese.

Instalimi realizohet me kabllo UTP Cat-5 Cable solid Belden 4x2x0,8mm. Prizat janë të dyfishta me mundësi të kyçjes së telefonit dhe rrjetit të kompjuterit.

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com