Ndërtimi dhe Materialet
Instalimi i lajmëruesve të zjarrit
 
 

Instalimi duhet të realizohet me kabllit IY(St)Y 2x0.8mm, të cilët duhet vendosur në gypa instalues fleksibil nga PVC. Gypat e plastikës duhet të vendosen në beton ose nën suvatim. Në hapësirat komunikuese janë paraparë lajmëruesit manual të zjarrit..

Centrala e lajmëruesve të zjarrit është e lidhur me sistemin e alarmimit brenda objektit përmes burive të brendëshme. 

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com