Ndërtimi dhe Materialet
Hidroizolimi i dyshemesë

 
 

Përgaditja e shtresave që  izolohen, lyerja me bitolit , pastaj vazhdohet me kondor V4 ,ku shtresat e kondorit  mbulojnë njëra tjetrën min. 10 cm , dhe  shpërndarja kryhet me flakë,shtrirja e kondorit bëhet përgjatë tërë sipërfaqes së gabaritit të dyshemesë dhe min. 30 cm jashtë gabaritit për vazhdim vertikal të hidroizolimit. 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com