Ndërtimi dhe Materialet
Montimi i hidranteve fushorë

 
 

Sistemi i hidrantit të jashtëm duhet  të jetë i  ndarë prej sistemit të ujesjellsit të mbrendshëm dhe ndarja bëhet në pusetën e ujëmatësit kryesorë.

Rrjeti i hidrantëve fushorë duhet të jetë gjatë gjithë kohës nën presion. 

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com