Ndërtimi dhe Materialet
Punimi i rrjetit të kanalizimit të mbrendshëm me sistemin Rehau

 
 

Materiali i rrjetit të kanalizimit, është përvetësuar PVC Instalimi i kanalizimit punohet prej gypave me prerje tërthore Ø 50, Ø 110, Ø 125 dhe Ø160 ,të pajisura me unazat përkatëse prej gome për përforcimin-lidhjen e gypave ndërmjet veti. I tërë rrjeti I kanalizimit horizontal punohet në pjerrtësi prej 2%. deri 3.0%.

Çdo vertikale e kanalizimit pajiset me gypat revizionues për mirëmbajtjen e sistemit dhe vazhdohen deri në mbi kulm në mënyrë që të behet ajrosja e kanalizimit nëpërmjet kokave të ventilimit të përforcuar ne kulm.

Dimensionimi bëhet sipas pikave rrjedhëse dhe koeficientit 70% (70% e pikave funksionojnë në momentin e njëjtë).

Rrjeti i kanalizimit vertikal bëhet sipas numrit të banorëve. 

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com