Ndërtimi dhe Materialet
Montimi i nyjeve sanitare

 
 

Vendosja e nyjeve sanitare duhet të bëhet drejtë, pastërt dhe saktë duke pas parasysh një përdorim të mirë dhe në pamje estetike të rrethit.

Nyjet sanitare që fiksohen në murë bëhet më anë të vidave metalike ose plastike. Objektet që vendosen si konzolë duhet të mbajnë peshën prej 100kp në vendin më të pavolitshëm.

Pas montimit të nyjeve sanitare duhet të bëhet testimi i rrjetit të ujësjellësit. Testimi bëhet me pompë nën presion 3 bar lihet  nën presion 78 orë.

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com