Ndërtimi dhe Materialet
Lidhja e gypave në vertikalen kryesore

 
 

Rrjeti gypor me gypa të zi të çelikut furnizon me vertikale kuadrot primare të cilat duhet të vendosen nëpër koridore të secilit kat dhe nga aty me gypa “ Al Plast”, me dimensione sipas projektit  bëhet furnizimi i kuadrove në secilën banesë. 

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com