Ndërtimi dhe Materialet
Montimi i trupave ngrohës

 
 

Të gjithë radiatorët janë panel nga çeliku të prodhuar nga fabrika e radiatorëve në Gjilan. Vendosen në mbajtës në varësi nga kapaciteti i trupit ngrohës.

Numri i mbajtësve caktohet sipas gjatësisë së trupit ngrohës. Radiatorët pëvetësohen panel të Tipit 22 dhe 33 të dimensionuar sipas kapaciteteve të kalkuluara dhe të përvetsuar varësisht nga nevojat termike. Radiatorët porositen të ngjyrosur me këtë rast ngjyrosja shtesë nuk është e nevojshme. 

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com