Ndërtimi dhe Materialet
Shtrimi i gypave nga kaseta në radiator

 
 

Pas shtangimit të kasetës me kolektor në mur bëhet lidhja e gypave DN 15 nga radiatori në kolektor. 

Lëshimi i vertikaleve me kolektorët qendror në korridoret kryesore të objektit

Tubat vertikal dhe lidhjet me radiator punohen të dukshëm dhe ngjyrosen me ngjyrë mbrojtëse. Largimi i ajrit nga tubacioni bëhet përmes enëve për çajrosje automatike të vendosura në tubacion vertikal në secilin kat, si dhe në pikat më të larta të tubacionit.

Vazhdimi i gypave nuk guxon të kalojnë në mure ose në konstruksionet e meskateve, por në vendet ku intervenohet  lehtë. 

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com