Ndërtimi dhe Materialet
Analizat Gjeomekanike

 
 

Pas përfundimit të projektit detal arkitektonik dhe përcaktimit të lokacionit për ndërtimin e objektit bëhen analizat gjeomekanike. Kjo analizë ose elaborati gjeomekanik shërben për karaketristikat e tokës, formacionet e ndryshme të përbërjes së tokës, përcaktimin e ujërave nëntokësorë, lartësinë e fondimit të objektit dhe mënyrën e themelimit të objektit.

N.N.SH “GEOKOS” me seli në Prishtinë, është  Kryerësi i punëve dhe i kontraktuar perhartimin  e “Elaboratit Gjeo-mekanik” ku perfshihen: Punët e kërkimit në terren-shpimet sondazhe (shpime sondazhe me thellësi 15.0 - 20.0 m varësisht nga proejkti); fotografimin dhe hartografimin e bërthamës; marrjen e kampioneve dhe  analizat laboratorike gjeomekanike.

 

 

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com