Ndërtimi dhe Materialet
Gërmimet

 

 

 

Pas analizave gjeomekanike bëhet piketimi i objektit si procedure ligjore nga organet komunale dhe ne te njejten kohe zyrtarisht fillon puna ne punishte.

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com