Planifikimi urban

 Faza e definimit dhe vlerësimit


 
 

Përgatitja e dokumenteve të klientit për tender (ftesa për ofertë, udhëzimet për ofertuesit, kushtet e përgjithsme, forma e ofertës, shtojca në formën e ofertës. Forma e garancisë, kontrata etj…);

  1. Shërbimet e prokurorimit të kontratës (formë para-kualifikimit, vlerësim para-kualifikimit, menaxhimi i procesit ofertues, analizë krahasuese e ofertave, vlerësim i ofertave dhe negocim me ofertuesit);
  2. Përgatitja e projektit kryesor, që do të përdoret për marrjen e lejës së ndërtimit.

 

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com