Planifikimi urban

 

 

Faza fillestare dhe propozimi
  1. Dokumentet për inicimin e projekteve (objektivat e projektit, skicat iniciale, konsideratat teknologjike dhe teknike iniciale, afatet kohore dhe llogaritja e kostove iniciale);
  2. Analiza HABUA (analiza e përdorimit më të lartë dhe më të mire);
  3. Analiza financiare “top down” (kalkulimi i profitabilitetit inicial);
  4. Analiza e kostove “bottom up”;
  5. Studime para-fizibiliteti dhe fizibiliteti;
  6. Dokumente inciale urbanistike, master plan, Initial urbanistic documents, Master planning, hartimin e projektit konceptual dhe paraprake të përdorura për marrjen e lejeve.

 

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com