Planifikimi urban
Bp Home
Implementimi i opcioneve strategjike te zgjedhura
  1. Dizajnim i detajuar i struktures së kompanisë (ndarjet, vendet e punës, përshkrimi i pozitave, niveli i aftësive, etj.);
  2. Definim dhe planifikim dinamik i burimeve për implementimin e strategjive të zgjedhura;
  3. Kontabilitet menaxhues dhe kontabilitet i kostove;
  4. Përpunim i modeleve matematike për qellime buxhetore (modeli mbi të ardhurat dhe shpenzimet, prodhimi, modeli i stoqëve dhe i blerjeve, modeli cash-flow dhe i profitabilitetit);
  5. Raportimi i niveleve dhe i procedurave (raport mujor, trejavor, apo javor, raport i pergjegësive);

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com