Planifikimi urban
Bp Home
Strategjite e mundshme te zhvillimit
  1. Analizë e jashtme (analizë PEST, analizë mbi strukturën e tregut dhe industrisë, analizë e konkurrencës, analizë e paleve etc…);
  2. Analizë e brendshme (organizimi, sistemet, burimet njerëzore, burimet fizike, burimet financiare, burimet e paprekshme, analiza e zinxhirit të vlerës, etj…);
  3. Analizë SWOT dhe gjenerim i opcioneve strategjike në dispozicion (opcionet e rritjes, strategjitë gjenerike, metodat e rritjes, strategjitë për rigjenerim, etj…);
  4. Definimi i strategjive potenciale zhvillimore (fokusim në treg, tregje të reja, produkte të reja, zhvillimi i zinxhirit të furnizimit etj…);

 

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com