info@bp-home.com Vetëm kandidatët/et e përzgjedhur nga dokumentet e dërguara do të ftohen në intervistë!" />

Social media specialist

Social media specialist

30 January, 2020

KONKURS PUNE

 

Pozita: Social Media Specialist

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Të menaxhojë dhe mbikqyrë përformancën e të gjitha kanaleve në rrjete sociale

Të konceptojë dhe implementojë strategji për përmbajtje në përputhje me objektivat dhe strategjitë e departamentit të marketingut, duke pasur parasysh rregullat dhe strategjitë e brendit

Përgjegjës për menaxhimin operativ të kampanjave të ndryshme online (SEO, Cost per Click, Pay per Click)

Të identifikojë dhe targetojë audienca në rrjete sociale

Bashkëpunon dhe kordinohet me menaxhmentin dhe ekipin e marketingut (team leader/brand manager, designer, etc). në krijimin dhe publikimin e përmbajtjes online për kampanja

Të realizojë raporte mbi rezultatet e çdo kampanje në rrjete sociale përmes KPI dhe matësve tjerë relevant

Hulumton mbi kampanjat aktive dhe të kalura të konkurencës në platformat online

Të jetë në hap me trendet dhe praktikat e reja të rrjeteve sociale dhe të sigurojë feedback konstruktiv

Zhvillon njohuri të vazhdueshme rreth projekteve, shërbimeve, produkteve të kompanisë dhe rreth fushës profesionale në këtë industri

Detyrat e tjera të përcaktuara nga drejtori dhe udhëheqësi i drejtpërdrejtë

Kualifikimet:

Së paku 2 vite përvojë pune si menaxhues i rrjeteve sociale

Njohuri në menaxhimin dhe funksionimin e platformave si Facebook Business Manager, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube dhe Google Ads & Analytics.

Të ketë njohuri në fushën e marketingut, biznesit dhe të ketë dëshirë për zhvillim profesional

Diplomë në fushën e marketingut dhe çertifikata profesionale në fushën e marketingut digjital

Aftësi të mendimit kritik, zgjidhje të problemeve, aftësi për planifikim dhe punë në ekip

Të jetë njohës i nivelit të lartë i gjuhës angleze

Afati i fundit për aplikim: 15.02.2020

CV dhe Letër motivuese në info@bp-home.com

Vetëm kandidatët/et e përzgjedhur nga dokumentet e dërguara do të ftohen në intervistë!