Instalimi duhet të realizohet me kabllit IY(St)Y 2x0.8mm, të cilët duhet vendosur në gypa instalues fleksibil nga PVC. Gypat e plastikës duhet të vendosen në beton ose nën suvatim. Në hapësirat komunikuese janë paraparë lajmëruesit manual të zjarrit.. 


Centrala e lajmëruesve të zjarrit është e lidhur me sistemin e alarmimit brenda objektit përmes burive të brendëshme. 

" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800


Instalimi i lajmëruesve të zjarritInstalimi duhet të realizohet me kabllit IY(St)Y 2×0.8mm, të cilët duhet vendosur në gypa instalues fleksibil nga PVC. Gypat e plastikës duhet të vendosen në beton ose nën suvatim. Në hapësirat komunikuese janë paraparë lajmëruesit manual të zjarrit.. 


Centrala e lajmëruesve të zjarrit është e lidhur me sistemin e alarmimit brenda objektit përmes burive të brendëshme. 

test