Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800


Instalimet e Telefonisë dhe Rrjetës së Kompjuterit
Ky objekt,sipas normave duhet të kyçet në rrjetën e PTT-së përmes kabllos nëntokësor, ndërsa në objekt bëhet shpërndarja kabllovike e brendëshme.


Në rastin tonë koncentrimi i linjave instaluese dhe shpërndarja e brendëshme kabllovike bëhet në të njëjtin vend në kuadrin e telefonisë  KT (kuadrin për lidhje), i vendosur në korridor dhe i mbyllur me qelës.

Kuadri i telefonisë vendoset në hapësirën e korridorit si në vizatim. 


Linjat instaluese për shpërndarjen kabllovike të brendëshme duhet të shënohen sipas normave. Duhet saktë të shenohet se cilës banesë ose lokal i përket linja intaluese.


Instalimi realizohet me kabllo UTP Cat-5 Cable solid Belden 4x2x0,8mm. Prizat janë të dyfishta me mundësi të kyçjes së telefonit dhe rrjetit të kompjuterit.test