Materiali i rrjetit të kanalizimit, është përvetësuar PVC Instalimi i kanalizimit punohet prej gypave me prerje tërthore Ø 50, Ø 110, Ø 125 dhe Ø160 ,të pajisura me unazat përkatëse prej gome për përforcimin-lidhjen e gypave ndërmjet veti. I tërë rrjeti I kanalizimit horizontal punohet në pjerrtësi prej 2%. deri 3.0%.

Çdo vertikale e kanalizimit pajiset me gypat revizionues për mirëmbajtjen e sistemit dhe vazhdohen deri në mbi kulm në mënyrë që të behet ajrosja e kanalizimit nëpërmjet kokave të ventilimit të përforcuar ne kulm. 


Dimensionimi bëhet sipas pikave rrjedhëse dhe koeficientit 70% (70% e pikave funksionojnë në momentin e njëjtë). 


Rrjeti i kanalizimit vertikal bëhet sipas numrit të banorëve. 


" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800


Punimi i rrjetit të kanalizimit të mbrendshëm me sistemin RehauMateriali i rrjetit të kanalizimit, është përvetësuar PVC Instalimi i kanalizimit punohet prej gypave me prerje tërthore Ø 50, Ø 110, Ø 125 dhe Ø160 ,të pajisura me unazat përkatëse prej gome për përforcimin-lidhjen e gypave ndërmjet veti. I tërë rrjeti I kanalizimit horizontal punohet në pjerrtësi prej 2%. deri 3.0%.

Çdo vertikale e kanalizimit pajiset me gypat revizionues për mirëmbajtjen e sistemit dhe vazhdohen deri në mbi kulm në mënyrë që të behet ajrosja e kanalizimit nëpërmjet kokave të ventilimit të përforcuar ne kulm. 


Dimensionimi bëhet sipas pikave rrjedhëse dhe koeficientit 70% (70% e pikave funksionojnë në momentin e njëjtë). 


Rrjeti i kanalizimit vertikal bëhet sipas numrit të banorëve. 


test