Vendosja e nyjeve sanitare duhet të bëhet drejtë, pastërt dhe saktë duke pas parasysh një përdorim të mirë dhe në pamje estetike të rrethit.

Nyjet sanitare që fiksohen në murë bëhet më anë të vidave metalike ose plastike. Objektet që vendosen si konzolë duhet të mbajnë peshën prej 100kp në vendin më të pavolitshëm.


Pas montimit të nyjeve sanitare duhet të bëhet testimi i rrjetit të ujësjellësit. Testimi bëhet me pompë nën presion 3 bar lihet  nën presion 78 orë.


" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800


Montimi i nyjeve sanitareVendosja e nyjeve sanitare duhet të bëhet drejtë, pastërt dhe saktë duke pas parasysh një përdorim të mirë dhe në pamje estetike të rrethit.

Nyjet sanitare që fiksohen në murë bëhet më anë të vidave metalike ose plastike. Objektet që vendosen si konzolë duhet të mbajnë peshën prej 100kp në vendin më të pavolitshëm.


Pas montimit të nyjeve sanitare duhet të bëhet testimi i rrjetit të ujësjellësit. Testimi bëhet me pompë nën presion 3 bar lihet  nën presion 78 orë.


test