Punimi i mbrojtjes nga tensioni i lartë i prekjes është paraparë me sistemin e zeroimit. Në kabllo është paraparë përquesi mbrojtës me ngjyrë gjelbërt-verdhë(Y) e cila lidhet në pjesën përkatëse të prizës.

Diku para ormanit shpërndarës parashihet zbarra për barazimin e potencialit e cila është e lidhur për tokëzuesin e rrufepritësit me tokëzim në themel.Në KKSH  nevojitet që të lidhet,zbarra e përquesit neutral(N) me zbarrën mbrojtëse e cila është e lidhur direkt në kutinë për barazimin e potencialit.Në kutinë për barazimin e potencialit lidhen të gjitha pjesët kontaktuese metalike,siq janë:gypat e ujësjellësit,kanalizimit dhe nxemjes qëndrore,PTT ormani, kutinë për kyqjen e kabllit(KKK),KKSH dhe TV antenën.
" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800


Punimi i tabelave elektrike shpërndarësePunimi i mbrojtjes nga tensioni i lartë i prekjes është paraparë me sistemin e zeroimit. Në kabllo është paraparë përquesi mbrojtës me ngjyrë gjelbërt-verdhë(Y) e cila lidhet në pjesën përkatëse të prizës.

Diku para ormanit shpërndarës parashihet zbarra për barazimin e potencialit e cila është e lidhur për tokëzuesin e rrufepritësit me tokëzim në themel.Në KKSH  nevojitet që të lidhet,zbarra e përquesit neutral(N) me zbarrën mbrojtëse e cila është e lidhur direkt në kutinë për barazimin e potencialit.Në kutinë për barazimin e potencialit lidhen të gjitha pjesët kontaktuese metalike,siq janë:gypat e ujësjellësit,kanalizimit dhe nxemjes qëndrore,PTT ormani, kutinë për kyqjen e kabllit(KKK),KKSH dhe TV antenën.
test