Analizat Gjeomekanike


Pas përfundimit të projektit detal arkitektonik dhe përcaktimit të lokacionit për ndërtimin e objektit bëhen analizat gjeomekanike. Kjo analizë ose elaborati gjeomekanik shërben për karaketristikat e tokës, formacionet e ndryshme të përbërjes së tokës, përcaktimin e ujërave nëntokësorë, lartësinë e fondimit të objektit dhe mënyrën e themelimit të objektit.


N.N.SH “GEOKOS” me seli në Prishtinë, është  Kryerësi i punëve dhe i kontraktuar perhartimin  e “Elaboratit Gjeo-mekanik” ku perfshihen: Punët e kërkimit në terren-shpimet sondazhe (shpime sondazhe me thellësi 15.0 - 20.0 m varësisht nga proejkti); fotografimin dhe hartografimin e bërthamës; marrjen e kampioneve dhe  analizat laboratorike gjeomekanike.

" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800

Analizat Gjeomekanike


Pas përfundimit të projektit detal arkitektonik dhe përcaktimit të lokacionit për ndërtimin e objektit bëhen analizat gjeomekanike. Kjo analizë ose elaborati gjeomekanik shërben për karaketristikat e tokës, formacionet e ndryshme të përbërjes së tokës, përcaktimin e ujërave nëntokësorë, lartësinë e fondimit të objektit dhe mënyrën e themelimit të objektit.


N.N.SH “GEOKOS” me seli në Prishtinë, është  Kryerësi i punëve dhe i kontraktuar perhartimin  e “Elaboratit Gjeo-mekanik” ku perfshihen: Punët e kërkimit në terren-shpimet sondazhe (shpime sondazhe me thellësi 15.0 – 20.0 m varësisht nga proejkti); fotografimin dhe hartografimin e bërthamës; marrjen e kampioneve dhe  analizat laboratorike gjeomekanike.

test