Gërmimet

Pas analizave gjeomekanike bëhet piketimi i objektit si procedure ligjore nga organet komunale dhe ne te njejten kohe zyrtarisht fillon puna ne punishte.