Instalimet e tokëzimit dhe Rrufepritësit

Instalimi i tokëzimit dhe rrufepritësit përbëhet prej:
– Përcjellësve pranues, të cilët janë të vendosur në kulm
– Përcjellësve rënës,
– Kutive për testim,
– Përcjellësit në tokë dhe
– Tokëzuesit

 

Si përcjellës pranues është paraparë shiriti  nga qeliku i zinkuar Fe-Zn 20×3 mm dhe ulluqet horizuntal në kulm.Shiriti përforcohet përmes mbajtëseve të rrufepritësit në kulm të cilat ndodhen në distancë 1m nga njëra tjetra.

Përcjellësit rënës janë nga kulmi deri te kutitë për testim që bëhen me shirit Fe-Zn 20×3 mm që vendosen në shtylla sipas vizatimit në projekt gjatë ndërtimit të objektit.