Muret-Blloku

Blloku Giter është projektuar per muratim te brendhshem dhe te jashtem dhe ka keto karekteristika:

  • Izolim të mirë të akustikës i cili mundëson qëndrim të qetë dhe të këndshëm,
  • Forcë të mirë,
  • Produkt natyral ekologjik dhe i shëndoshë,
  • Teknologji me parametra ekologjikë që sigurojn mbrojtjen e mjedisit,
  • Akumulim të mire të nxehtësis,
  • Rezistencë ndaj zjarreve,
  • Kontroll të vazhdueshëm intern të cilësisë dhe certifikatat nga institutet vendase dhe të huaja janë garancioni i cilësisë konstante.

Si garancion i kualitetit, përveç kontrolleve të përditshme interne në laboratoret tona, të gjitha produktet posedojn certifikatet e kualitetit të lëshuara nga institutet e njohura europiane.