Instituti Proing do të realizoj testimet-ekzaminimet e Betonit dhe Çelikut i cili do të përdoret për ndërtimin  e objekteve nga Kompani Bp Home, raportet dhe përgjegjësit janë te përcaktuara me kontrate.

Instituti Proing do të realizojë për nevojat e Porositësit testimet-ekzaminimet, si në vijim:Instituti Proing do të realizojë testimet dhe do ta bëjë vlerësimin e materialeve respektivisht krahasimin e rezultateve të testimit nëse janë në përputhje me certifikatat e cilësisë të ofruara nga shitësit (furnizuesit) e materialeve si dhe me standardet teknike të përcaktuara për ato materiale. Poashtu, Instituti Proing do ta jap vlerësimin profesional nëse materialet e testuara i përmbushin kriteret/standardet e përcaktuara për ndërtimin e pozicioneve të caktuara të ndërtimit të objektit.


" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800


Instituti për analiza dhe AtesteInstituti Proing do të realizoj testimet-ekzaminimet e Betonit dhe Çelikut i cili do të përdoret për ndërtimin  e objekteve nga Kompani Bp Home, raportet dhe përgjegjësit janë te përcaktuara me kontrate.

Instituti Proing do të realizojë për nevojat e Porositësit testimet-ekzaminimet, si në vijim:


  • Testimi i kubzave të betonit 150X150X150mm, në shtypje;
  • Matja e konsistencës dhe marrja e mostrës në teren;
  • Matja e porozitetit dhe masës vëllimore të betonit të njomë;
  • Caktimi i ujë-përshkueshmërisë së betonit; dhe
  • Ekzaminimin e shufrave ta armaturës të cilat do të përdoren gjatë ndërtimit.

Instituti Proing do të realizojë testimet dhe do ta bëjë vlerësimin e materialeve respektivisht krahasimin e rezultateve të testimit nëse janë në përputhje me certifikatat e cilësisë të ofruara nga shitësit (furnizuesit) e materialeve si dhe me standardet teknike të përcaktuara për ato materiale. Poashtu, Instituti Proing do ta jap vlerësimin profesional nëse materialet e testuara i përmbushin kriteret/standardet e përcaktuara për ndërtimin e pozicioneve të caktuara të ndërtimit të objektit.


test