Hulumtim dhe Zhvillim

Modelim matematikor dhe simulim kompjuterik i proceseve të situatave reale për projektet zhvillimore në sferën e patundshmërive në veçanti.Përdorimi dhe aplikimi i metodave matematiko-statistikore dhe teknikave që përfshijnë parashikime, 6 Sigma, analiza regresive, analizë të mospërputhjeve, analiza të faktorëve; etj…)

Implementimi i metodave hulumtuese operacionale dhe teknikave si të llojit të programimit matematikor (optimizëm), metoda kombinatore, analiza inventare, analiza input-output, dhe tjera;


Analizë, adoptim dhe aplikim i teknikave bashkëkohore dhe metodave në dizajnim të projekteve, sistemit dhe menaxhmentit.


Sigurim i shërbimeve të një ekspertit lidhur me zhvillimin e infrastrukturës dhe informatat e kompanisë.


Modelim matematikor dhe statistikor proceseve komplekse dhe sistemeve.


Analizë kualitative dhe kuantitative e të dhënave. 


Definim dhe planifikim dinamik i burimeve për implementimin e strategjive të zgjedhura; Kontabilitet menaxhues dhe kontabilitet i kostove;


Përpunim i modeleve matematikore për qëllime buxhetore (modeli mbi të ardhurat dhe shpenzimet, prodhimi, modeli i stoqeve dhe i blerjeve, modeli cash-flow dhe i profitabilitetit);


Raportimi i niveleve dhe i procedurave (raport mujor, tre javor, apo javor, raport i përgjegjësive);" />


Hulumtim dhe Zhvillim

Modelim matematikor dhe simulim kompjuterik i proceseve të situatave reale për projektet zhvillimore në sferën e patundshmërive në veçanti.Përdorimi dhe aplikimi i metodave matematiko-statistikore dhe teknikave që përfshijnë parashikime, 6 Sigma, analiza regresive, analizë të mospërputhjeve, analiza të faktorëve; etj…)

Implementimi i metodave hulumtuese operacionale dhe teknikave si të llojit të programimit matematikor (optimizëm), metoda kombinatore, analiza inventare, analiza input-output, dhe tjera;


Analizë, adoptim dhe aplikim i teknikave bashkëkohore dhe metodave në dizajnim të projekteve, sistemit dhe menaxhmentit.


Sigurim i shërbimeve të një ekspertit lidhur me zhvillimin e infrastrukturës dhe informatat e kompanisë.


Modelim matematikor dhe statistikor proceseve komplekse dhe sistemeve.


Analizë kualitative dhe kuantitative e të dhënave. 


Definim dhe planifikim dinamik i burimeve për implementimin e strategjive të zgjedhura; Kontabilitet menaxhues dhe kontabilitet i kostove;


Përpunim i modeleve matematikore për qëllime buxhetore (modeli mbi të ardhurat dhe shpenzimet, prodhimi, modeli i stoqeve dhe i blerjeve, modeli cash-flow dhe i profitabilitetit);


Raportimi i niveleve dhe i procedurave (raport mujor, tre javor, apo javor, raport i përgjegjësive);