Standarde ndërkombëtare :


 1. Zhvillimi i një sistemi të menaxhimit kualitativ që përputhet me kërkesat e norms ISO 9001:2000;
 2. Identifikim sistematik dhe menaxhim i proceseve dhe bashkëveprimeve të tyre brenda një organizate;
 3. Vendojsa e veprimëve për përmirësim të vazhdueshëm të një systemi të menaxhimit kualitativ.
 4. Vendosmëria e dokumenteve dhe mediave të shfryetzuara në sistemet e menaxhimit kualitativ;
 5. Auditim i sistemeve të menaxhimit kualitativ në përputhje me ISO 9001:2008, ISO 14001 dhe HACCP; 
 6. Përdorimi i teknikave statistikore për zgjedhën e problemeve dhe për përmirësimin e efikasitetit dhe efektivitetin të proceseve dhe bashkëveprimëve të tyre brenda kompanisë;
 7. Monitorimi dhe matja e performances të sistemit të menaxhimit kualitativ me respect për kënaqësinë e konsumatorit, monitorimi dhe matja e proceseve, produkteve si dhe pranimi i kritereve të ndërlidhura;

" />

Standarde ndërkombëtare :


 1. Zhvillimi i një sistemi të menaxhimit kualitativ që përputhet me kërkesat e norms ISO 9001:2000;
 2. Identifikim sistematik dhe menaxhim i proceseve dhe bashkëveprimeve të tyre brenda një organizate;
 3. Vendojsa e veprimëve për përmirësim të vazhdueshëm të një systemi të menaxhimit kualitativ.
 4. Vendosmëria e dokumenteve dhe mediave të shfryetzuara në sistemet e menaxhimit kualitativ;
 5. Auditim i sistemeve të menaxhimit kualitativ në përputhje me ISO 9001:2008, ISO 14001 dhe HACCP; 
 6. Përdorimi i teknikave statistikore për zgjedhën e problemeve dhe për përmirësimin e efikasitetit dhe efektivitetin të proceseve dhe bashkëveprimëve të tyre brenda kompanisë;
 7. Monitorimi dhe matja e performances të sistemit të menaxhimit kualitativ me respect për kënaqësinë e konsumatorit, monitorimi dhe matja e proceseve, produkteve si dhe pranimi i kritereve të ndërlidhura;