Faza e definimit dhe vlerësimit


  1. Përgatitja e dokumenteve të klientit për tender (ftesa për ofertë, udhëzimet për ofertuesit, kushtet e përgjithsme, forma e ofertës, shtojca në formën e ofertës. Forma e garancisë, kontrata etj…);
  2. Shërbimet e prokurorimit të kontratës (formë para-kualifikimit, vlerësim para-kualifikimit, menaxhimi i procesit ofertues, analizë krahasuese e ofertave, vlerësim i ofertave dhe negocim me ofertuesit);
  3. Përgatitja e projektit kryesor, që do të përdoret për marrjen e lejës së ndërtimit.
" />

Faza e definimit dhe vlerësimit


  1. Përgatitja e dokumenteve të klientit për tender (ftesa për ofertë, udhëzimet për ofertuesit, kushtet e përgjithsme, forma e ofertës, shtojca në formën e ofertës. Forma e garancisë, kontrata etj…);
  2. Shërbimet e prokurorimit të kontratës (formë para-kualifikimit, vlerësim para-kualifikimit, menaxhimi i procesit ofertues, analizë krahasuese e ofertave, vlerësim i ofertave dhe negocim me ofertuesit);
  3. Përgatitja e projektit kryesor, që do të përdoret për marrjen e lejës së ndërtimit.