BP Home dhe ekspertët

BP Home dhe ekspertet e saj janë të specializuar në këto industri:
  1. Industrinë e  Ndërtimit
  2. Menaxhimit
  3. Investimeve afatgjate dhe afat mesme
  4. Planifikimit
  5. Financave
  6. Auditimit