Ekzekutimi i Projektit

Ekzekutimi i Projektit
  1. Planifikimi dhe kontrolli i projektit (menaxhimi i dimensionit kohor në periudhën e ekzekutimit të projektit);
  2. Planifikimi dhe kontrolli i kostove (menaxhimi i dimension të kostove në periudhen e ekzekutimit të projektit);
  3. Administrim i kontratës (komunikim kontraktual me kontraktorët dhe raportim te klienti);
  4. Menaxhimi i rrezikut;
  5. Menaxhimi i ndërtimit (ekipa për menaxhimin e projektit, procedurat, struktura e brendshme organizative etj…)
  6. Procedura e auditimit sipas programit për efikasitet të energjisë.
  7. Përgatidja e detajuar dizajnit të projektit.
  8. Mbikqyrja dhe përgaditja për marrjen e lejës së ndërtimit.