Standarde ndërkombëtare
 1. Zhvillimin e një sistemi të menaxhimit kualitativ që përputhet me kërkesat e normës ISO 9001:2000;
 2. Identifikimin sistematik dhe menaxhimin e proceseve dhe bashkëveprimeve të tyre brenda një organizate;
 3. Vendojsa e veprimeve për përmirësim të vazhdueshëm të një sistemi të menaxhimit kualitativ.
 4. Vendosjen e dokumenteve dhe mediave të shfryëtzuara në sistemet e menaxhimit kualitativ;
 5. Auditimin e sistemeve të menaxhimit kualitativ në përputhje me ISO 9001:2008, ISO 14001 dhe HACCP;
 6. Përdorimin e teknikave statistikore për zgjedhjen e problemeve dhe për përmirësimin e efikasitetit dhe efektivitetit të proceseve dhe bashkëveprimëve të tyre brenda kompanisë;
 7. Monitorimin dhe matjen e performances të sistemit të menaxhimit kualitativ me respekt për kënaqësinë e konsumatorit, monitorimin dhe matjen e proceseve, produkteve si dhe pranimin e kritereve të ndërlidhura;
" />

Standarde ndërkombëtare

Standarde ndërkombëtare
 1. Zhvillimin e një sistemi të menaxhimit kualitativ që përputhet me kërkesat e normës ISO 9001:2000;
 2. Identifikimin sistematik dhe menaxhimin e proceseve dhe bashkëveprimeve të tyre brenda një organizate;
 3. Vendojsa e veprimeve për përmirësim të vazhdueshëm të një sistemi të menaxhimit kualitativ.
 4. Vendosjen e dokumenteve dhe mediave të shfryëtzuara në sistemet e menaxhimit kualitativ;
 5. Auditimin e sistemeve të menaxhimit kualitativ në përputhje me ISO 9001:2008, ISO 14001 dhe HACCP;
 6. Përdorimin e teknikave statistikore për zgjedhjen e problemeve dhe për përmirësimin e efikasitetit dhe efektivitetit të proceseve dhe bashkëveprimëve të tyre brenda kompanisë;
 7. Monitorimin dhe matjen e performances të sistemit të menaxhimit kualitativ me respekt për kënaqësinë e konsumatorit, monitorimin dhe matjen e proceseve, produkteve si dhe pranimin e kritereve të ndërlidhura;