Faza fillestare dhe propozimi
 1. Dokumentet për inicimin e projekteve (objektivat e projektit, skicat iniciale, konsideratat teknologjike dhe teknike iniciale, afatet kohore dhe llogaritja e kostove iniciale);
 2. Analiza HABUA (analiza e përdorimit më të lartë dhe më të mire);
 3. Analiza financiare “top down” (kalkulimi i profitabilitetit inicial);
 4. Analiza e kostove “bottom up”;
 5. Studime para-fizibiliteti dhe fizibiliteti;
 6. Dokumente inciale urbanistike, master plan, Initial urbanistic documents, Master planning, hartimin e projektit konceptual dhe paraprake të përdorura për marrjen e lejeve.
" />

Studimi i Fizibilitetit

Faza fillestare dhe propozimi
 1. Dokumentet për inicimin e projekteve (objektivat e projektit, skicat iniciale, konsideratat teknologjike dhe teknike iniciale, afatet kohore dhe llogaritja e kostove iniciale);
 2. Analiza HABUA (analiza e përdorimit më të lartë dhe më të mire);
 3. Analiza financiare “top down” (kalkulimi i profitabilitetit inicial);
 4. Analiza e kostove “bottom up”;
 5. Studime para-fizibiliteti dhe fizibiliteti;
 6. Dokumente inciale urbanistike, master plan, Initial urbanistic documents, Master planning, hartimin e projektit konceptual dhe paraprake të përdorura për marrjen e lejeve.