Vlerësimi i opcioneve strategjike
  1. Plane strategjike afatgjate – vlerësim i strategjive të mundshme zhvillimore (definim i planifikimit, drejtuesit e cash-flow, drejtuesit e kostove, kostot dhe të ardhurat e ardhme, investimet kapitale, kostoja e kapitalit dhe vlerat momentale të cash-flow e ardhme etj…);
  2. Plan ekzekutive të biznesit (aktivitet ekzekutive mujore, cash flow, cmimet për njësi,  kontrata vjetore të furnizuesit etj.);
  3. Pranushmeria e opcioneve strategjike të realizueshme (profitabiliteti dhe analizë GAP të planit afatgjatë të organizatës, pranueshmëria e palëvem,analiza shumë-kriterëshe apo analizë e thjeshtë e portfolios etj…);
" />

Vlerësimi i opcioneve strategjike

Vlerësimi i opcioneve strategjike
  1. Plane strategjike afatgjate – vlerësim i strategjive të mundshme zhvillimore (definim i planifikimit, drejtuesit e cash-flow, drejtuesit e kostove, kostot dhe të ardhurat e ardhme, investimet kapitale, kostoja e kapitalit dhe vlerat momentale të cash-flow e ardhme etj…);
  2. Plan ekzekutive të biznesit (aktivitet ekzekutive mujore, cash flow, cmimet për njësi,  kontrata vjetore të furnizuesit etj.);
  3. Pranushmeria e opcioneve strategjike të realizueshme (profitabiliteti dhe analizë GAP të planit afatgjatë të organizatës, pranueshmëria e palëvem,analiza shumë-kriterëshe apo analizë e thjeshtë e portfolios etj…);